Ananta opleidingen

Ananta opleidingen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ananta opleidingen betreffende de deelname aan activiteiten als opleidingen, workshops, sessies en trainingen. 
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door Ananta opleidingen. 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Ananta opleidingen en de opdrachtgever komt tot stand door het schriftelijk of mondeling aanmelden door de opdrachtgever en een door Ananta opleidingen getekende schriftelijke bevestiging van deze aanmelding inclusief de factuur. 
 2. Bij de aanmelding, verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden en de deelnamevoorwaarden van Ananta opleidingen te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Ananta opleidingen en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 3. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de opdrachtgever.
 4. Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder de eigennaam of onder de naam van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat. 

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever voor een activiteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een activiteit te annuleren. 
 2. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Ananta opleidingen stuurt bij ontvangst van een annulering een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.
 3. De opdrachtgever kan de activiteit kosteloos annuleren binnen 14 dagen na aanmelding, doch uiterlijk 2 uren voor aanvang van de activiteit. 
 4. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de betreffende activiteit wordt door Ananta opleidingen het bedrag gerestitueerd onder aftrek van € 35, = administratiekosten. Bij annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum restitueert het opleidingscentrum 50% van het cursusgeld, daarna 0%. 
 5. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of het verzonden faxbericht, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Artikel 4 Annulering, uitstel en weigering door Ananta opleidingen

 1. Ananta opleidingen heeft het recht tot twee werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een activiteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Ananta opleidingen voldoende reden aanwezig wordt geacht. Ananta opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door Ananta opleidingen.
 2. Indien daartoe door Ananta opleidingen voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Ananta opleidingen besluiten (een gedeelte van) een activiteit op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
 3. Bij datumwijziging van een activiteit is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.
 4. Ananta opleidingen heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Ananta opleidingen betaalde bedrag.
 5. Bij wanbetaling heeft Ananta opleidingen het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan activiteiten van Ananta opleidingen.
 6. Ananta opleidingen behoudt zich het recht voor om een opdrachtgever de toegang tot een activiteit te ontzeggen, als deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Ananta opleidingen neemt van tevoren contact op met deze opdrachtgever als deze zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Met totstandkoming van een overeenkomst verplicht Ananta opleidingen zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht uit te voeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ananta opleidingen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde. 
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ananta opleidingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ananta opleidingen worden verstrekt. 

Artikel 6 Contractsduur, uitvoeringstermijn 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de activiteiten zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Bij meerjarige activiteiten heeft Ananta opleidingen het recht een deelnemer om haar moverende redenen niet toe te laten tot een volgend opleidingsjaar. Er bestaat in dat geval voor de opdrachtgever geen recht op restitutie van voorgaande opleidingsjaren.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Ananta opleidingen daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ananta opleidingen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Ananta opleidingen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 4. In afwijking van lid 3 zal het Ananta opleidingen geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever 

 1. In geval de opdrachtgever na aanvang van de activiteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever, ongeacht de reden,  betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding. 
 2. Tussentijdse beëindiging van de activiteit dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding. 

Artikel 9 Prijzen en facturering

 1. Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met Ananta opleidingen dat daarin een vast honorarium is vastgesteld conform aangekondigd in informatiemateriaal op internet, folder en brochures etc. en opgenomen in de bevestiging en de facturen.
 2. Prijzen zijn bindend. 
 3. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief examenkosten, kosten van studiemateriaal en eventuele verblijfkosten. 
 4. De kosten van een activiteit worden vooraf bij de bevestiging van de aanmelding gefactureerd. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk veertien dagen voor aanvang cursus op de door Ananta opleidingen aangegeven wijze. 
 5. Bij niet-betaling volgt binnen 7 dagen een herinnering om uiterlijk binnen 7 dagen alsnog het bedrag te voldoen. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Ananta opleidingen zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de activiteit en/of examens. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn betalingsverplichting. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf veertien dagen voor aanvang cursus. 
 6. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Ananta opleidingen, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake. 
 7. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij de administratie van Ananta opleidingen. 

Artikel 10 Incassokosten 

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat Ananta opleidingen vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 

Artikel 11 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Artikel 12 Intellectueel eigendom 

 1. Ananta opleidingen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Alle door Ananta opleidingen verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ananta opleidingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 
 3. Ananta opleidingen behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Klachttermijnen 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de met betrekking tot werkzaamheden schriftelijk aan Ananta opleidingen te worden gemeld. 
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Ananta opleidingen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ananta opleidingen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

Indien Ananta opleidingen aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

 1. De aansprakelijkheid van Ananta opleidingen, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ananta opleidingen beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1.b. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van Ananta opleidingen of haar ondergeschikten. 
 4. Ananta opleidingen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 15 Overige bepalingen 

 1. Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden voor worden schriftelijk vastgelegd. 
 2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator. 
 3. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar Ananta opleidingen gevestigd is. 
 4. Op overeenkomsten tussen Ananta opleidingen en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Kostbaar.jpg

Podcasts

Isabella2

Isabella Sophia directrice Ananta opleidingen geeft in een aantal podcasts informatie over de opleiding en uitleg over een aantal basisprincipes van de opleiding.

logo youtubelogo ituneslogo spotifylogo soundcloud