Ananta opleidingen

Ananta opleidingen

Klachtenprocedure Ananta-Opleidingen

Algemeen 

Een veilig leer- en werkklimaat is een essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van de onderwijsinstelling. Ongewenst gedrag schaadt het vermogen van medewerkers en studenten om onbekommerd te werken en te leren en brengt daarmee de instelling schade toe. Dit reglement legt de rechtswegen vast waarlangs gevallen van ongewenst gedrag gemeld en behandeld kunnen worden. Het respecteert hierbij de belangen van alle betrokkenen op een zorgvuldige wijze (ipv behandeling).

Deze regeling heeft betrekking op al het verkeer tussen studenten onderling, tussen medewerkers onderling, (en) tussen studenten en medewerkers en tussen studenten en medewerkers met de leiding van de opleiding.


Indienen van de klacht

Wat is de interne weg met een klacht voor de studenten?


Werkwijze behandeling van de klacht

Binnen de opleiding hebben we de intentie om allereerst tot een gezamenlijke oplossing te komen, omdat klachten uitnodigen tot leren en bewustwording, en de mogelijkheid bieden tot een groeiproces van alle partijen. Als er een klacht bij ons binnenkomt, kijken we eerst als docententeam wie deze klacht gaat behandelen met de beide partijen. (afhankelijk of de klacht tussen studenten onderling is of een student met de groep, student met een docent, een groep met een docent, of een student/groep met de leiding van de opleiding. Verder een conflict tussen docenten onderling, of een docent/team docenten met de leiding van de opleiding).

Dit is afhankelijk van tussen wie de klacht is ontstaan. Gaat het om een conflict tussen studenten onderling één op één, tussen een student met zijn of haar lesgroep, tussen een student met een docent, een lesgroep met een docent of een student/groep met de leiding van de opleiding. Of gaat het om een conflict tussen docenten onderling, of een docent/het team met de leiding van de opleiding.

Conflict tussen studenten

In geval van een conflict tussen studenten onderling, is de eerste stap om onder begeleiding van de mentor van de betreffende studenten uit te zoeken wat de (wederzijdse) (het hoeft niet wederzijds te zijn altijd) trigger is en dus de spiegel voor de studenten zelf. Deze trigger kan uitgewerkt worden in een sessie bij de buddy van de studenten om tot een kerninzicht te komen. Vervolgens kan onder begeleiding van de mentor het gesprek (met beide) opnieuw worden aangegaan, waarin gekeken wordt of de studenten weer neutraal staan tegenover elkaar of dat verdere maatregelen nodig zijn. Is dat laatste het geval, zal de mentor het conflict voorleggen aan het docententeam en advies vragen over het vervolg. Meestal wordt er dan een wat uitgebreider traject uitgezet (voor beide studenten), omdat er meer tijd nodig kan zijn voor het eigen bewustwordingsproces (omdat ze meer tijd nodig hebben voor het eigen bewustwordingsproces). Dit traject kan plaatsvinden met behulp van de buddy, of wordt uitgewerkt bij een onafhankelijk docent (die geen les geeft aan de studenten) die als coach/therapeut optreedt, afhankelijk van de ernst en de diepte van het conflict. (Binnen Ananta is juist deze uitdaging om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in je leven gebeurt ook als je getriggerd wordt, meestal voldoende om het conflict op te lossen) Dit zou ik eruit laten. Het kan een gegeven zijn uit de ervaring, maar volgens mij hoort dat niet thuis in de klachtenprocedure zelf.


Student met de groep

Als een student vastloopt binnen de eigen groep en er een conflict ontstaat, is het van belang dat de veiligheid van de student aan de ene kant, en de groep aan de andere kant, gewaarborgd blijft. Beide partijen worden onafhankelijk gehoord, zodat men vrijuit kan spreken, en waar nodig worden de leden van de betreffende groep ook als individuen gehoord. Dit om helderheid en duidelijkheid te krijgen over het ontstane conflict en de wederzijdse problematiek hiervan (daarvan). De mentor van de groep treedt op als vertrouwenspersoon voor de groep en er wordt een onafhankelijke docent (die geen les geeft aan de groep) aangewezen voor de betreffende student. Als alle partijen zijn gehoord stemmen mentor en docent samen af om helder te krijgen wat er speelt en welke adviezen en maatregelen er nog nodig zijn. Dit advies wordt gedeeld met het docententeam en van daaruit wordt een besluit genomen over het te volgen traject. Meestal kiezen we ervoor om dit soort conflicten uit te werken in de lessen zelf, en het mee te nemen als leertraject voor de hele groep. Als het conflict dusdanig is dat vertrouwen geschaad is, kan er een besluit genomen worden om betreffende student over te plaatsen naar de parallel groep. Dit heeft echter niet onze voorkeur en het gebeurt alleen in het uiterste geval.

Student met een docent

Als een student in conflict komt met een docent, of andersom, vraagt dat van de betreffende docent om verantwoordelijkheid te nemen en in de spiegel te kijken van de student. Alle docenten van Ananta volgen de Universele Wetten van Energie en dat betekent dat één ieder verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leven. De Wetten van Resonantie en Trilling leren daarin dat: ‘het gelijke het gelijke aantrekt’ en dat je door de trilling die je uitzendt een spiegel terug krijgt van het leven als deze trilling niet neutraal is. Ook van studenten verwachten we dat ze verantwoordelijkheid nemen, echter de student is nog een opleiding en lerende hierin. In eerste instantie zal dan ook (dus zal in eerste instantie) het gesprek met de docent worden aangegaan. De mentor van de groep waar de student uitkomt is (dan) degene die de docent hoort. Is de docent zelf de mentor van de groep, wordt in gezamenlijk overleg met het docententeam een mede docent aangewezen die als mediator kan optreden. Nadat de docent is gehoord en duidelijk heeft wat de eigen aandachtspunten zijn, wordt gekeken of er een ondersteunend traject nodig is om de onderliggende thematiek uit te werken. De betreffende student kan altijd terecht bij de studentenraad voor advies en wordt gehoord door de (zijn) mentor of de aangewezen mediator. Ook de student wordt uitgenodigd te onderzoeken waar de spiegel ligt en krijgt begeleiding daarin waar nodig. (, bij de buddy of een eigen coach naar keuze eventueel in afstemming met de studentenraad, zodat objectiviteit gewaarborgd blijft). Dit laatste stukje is overbodig volgens mij.

Wanneer (Als) beide partijen duidelijkheid hebben over het ontstane conflict, en waar nodig hun onderliggende thema’s hebben uitgewerkt, vindt er een gesprek plaats samen met de mediator. Meerdere gesprekken kunnen volgen als dat nodig mocht zijn totdat beide partijen weer neutraal zijn en de student opnieuw in vertrouwen kan gaan met de docent.

Groep met een docent

Als een groep in conflict komt met een docent dan is de eerste maatregel om een andere docent in te zetten vanuit hetzelfde vakgebied om de veiligheid van de groep en de voortgang van hun opleiding te waarborgen. Deze nieuwe docent werkt samen met de groep de onderliggende thema’s uit die tot het conflict hebben geleid, omdat ook de studenten worden uitgenodigd te onderzoeken wat hun trigger is. Zo kunnen we een conflict omzetten naar een leerervaring, waarin wel van belang is dat de groep goed wordt gehoord in hun verhaal.

De betreffende docent krijgt een gesprek met de leiding van de opleiding en gaat onderzoeken wat de onderliggende thema’s zijn die hebben geleid tot dit conflict. Betreffende docent kan hier rekenen op ondersteuning vanuit het team of de leiding van de opleiding. Van belang is de bereidheid om dit aan te gaan zodat herhaling kan worden voorkomen.

Na het afronden van deze procedure vindt er onder de leiding van de opleiding (leiding van een mediator) een gesprek plaats tussen docent en de groep. Hierin is van belang dat beide partijen zich naar elkaar kunnen uitspreken binnen een veilige bedding. Het vraagt de moed van de betreffende docent om zich hierin open en kwetsbaar op te stellen en het eigen proces te delen (delen van het eigen proces). We vinden het namelijk van essentieel belang dat docenten niet alleen kennis uitdragen maar het ook voorleven.

(Als het vertrouwen tussen beide partijen is hersteld en de groep de reis met de docent wil vervolgen dat wordt dat gehonoreerd, echter blijft de mentor van de groep minimaal een half jaar het vervolg monitoren).

Wanneer het vertrouwen tussen de docent en de groep is hersteld, wordt gezamenlijk besloten of de docent de lessen weer zelf verder zal geven. Wanneer hiertoe wordt besloten zal de leiding van de opleiding het vervolgproces minimaal een halfjaar blijven monitoren.

Groep met de leiding van de opleiding

Als er vanuit een groep een probleem is met het beleid van de opleiding, dan is de eerste stap om dit te melden bij de studentenraad. De studentenraad kijkt naar de klacht en bespreekt dit gezamenlijk, zodat ze ook direct naar mogelijke oplossingen kunnen kijken. Omdat de studentenraad bestaat uit leden van alle lesgroepen (een afspiegeling is van alle groepen) kan ook direct inzichtelijk (duidelijk) gemaakt worden of het probleem bij één groep ligt of dat meerdere groepen tegen hetzelfde aanlopen. De voorzitter van de studentenraad neemt vervolgens (dan) contact op met de leiding van de opleiding voor een gesprek. In dit gesprek wordt gemeld wat het probleem is (waar de groep problemen mee heeft) en wordt er gekeken hoe we dit gezamenlijk kunnen oplossen en waar nodig het beleid kunnen veranderen. (De leiding van de opleiding komt met een uitleg en onderbouwing van het gekozen beleid kan eruit). De intentie is altijd om naar een gezamenlijke oplossing te kijken waar alle partijen zich in kunnen vinden. Wanneer (Als) beide partijen tot een gezamenlijke oplossing zijn gekomen die verandering van beleid noodzakelijk maakt, wordt dit nieuwe beleid (, vooraf,) eerst door de afgevaardigden van de groepen besproken met de anderen groepen. Eventueel wordt het beleid nog verder bijgesteld en fijngeslepen. Zodra er een gezamenlijk akkoord is vanuit alle groepen, wordt het nieuwe beleid per direct doorgevoerd.

Conflict tussen docenten

Als er een conflict ontstaat tussen docenten onderling vind er met beiden afzonderlijk een gesprek plaats met de leiding van de opleiding. Gekeken wordt naar de onderliggende thema’s en de spiegel die beiden voor elkaar zijn. Los van elkaar krijgen ze de mogelijkheid om deze thematieken bij een collega uit te werken of bij een coach naar (van) eigen keuze. Van beide docenten wordt verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen stuk en een terugkoppeling geven naar de leiding van de opleiding van de inzichten die daaruit ontstaan. Dan vindt er opnieuw een gesprek plaats tussen beide docenten waarin de leiding van de opleiding optreedt als mediator. Belangrijk is dat tussen beide docenten weer vertrouwen ontstaat zodat zij verder kunnen in de samenwerking.

Docenten (team) met de leiding van de opleiding

Het is van essentieel belang voor het goed functioneren van de opleiding dat het docententeam en de leiding van de opleiding op één lijn zitten en een gezamenlijk beleid uitdragen. Als hierin problemen ontstaan dan is het van belang dat deze direct worden uitgesproken. Binnen ons team vinden we openheid en eerlijkheid essentieel en waken we voor onderstromen in het team omdat deze direct invloed hebben op de studenten van de opleiding. Als team komen we regelmatig bij elkaar in een docentenoverleg en daar is altijd de ruimte voor het melden van eventuele problemen waar me tegenaan wordt gelopen (loopt). De leiding van de opleiding geeft inzicht en onderbouwt het gevoerde beleid en gezamenlijk wordt gekeken waar veranderingen noodzakelijk zijn. Als er een conflict is ontstaan werken we dat uit in de train de trainers dagen die we regelmatig als team aangaan, omdat we de bereidheid hebben om in elkaars spiegel te kijken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossing van het ontstane probleem.

Is er een verandering van beleid, wordt één en ander vooraf, indien dit ook impact heeft voor de studenten, aangeboden aan de studentenraad. Dit zodat ook zij nog een advies kunnen uitbrengen en we het beleid eventueel nog verder kunnen aanpassen.

Eén docent met de leiding van de opleiding

Gaat het om één docent die een conflict heeft met de leiding van de opleiding, dan kijken we gezamenlijk als team wie er als mediator kan optreden. De mediator gaat het gesprek aan met beide partijen individueel en met beide partijen samen. Beide partijen werken de eigen thema’s uit en er vindt een terugkoppeling plaats naar het team over de inzichten en eventuele veranderingen die doorgevoerd zijn/worden. Waar nodig vragen beide partijen advies aan het hele team om tot een oplossing te komen. Van belang hierin is dat de partijen weer neutraal staan tegenover elkaar.

Vervolgprocedure als partijen er niet uitkomen

(De vervolg stap in deze procedure, als de partijen er samen niet uitkomen, is een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanwijzen buiten opleiding, die kan optreden als mediator. De afspraak die we hierin maken met alle partijen in conflict is dat zij zich houden aan het advies van deze onafhankelijke persoon uitbrengt nadat hij alle partijen heeft gehoord).

Wanneer er, ondanks de inspanningen, niet tot een oplossing kan worden gekomen, zal er een vertrouwenspersoon van buiten de opleiding optreden als mediator tussen de partijen.

( Vervolg, deze eruit laten, we zitten al onder het kopje vervolg)

Als de partijen er desondanks nog niet samen uitkomen (ondanks al deze inspanningen binnen de opleiding, en met behulp van een onafhankelijke vertrouwenspersoon er niet samen uitkomen) gaat de onderstaande officiële procedure in werking en wordt de klacht voorgelegd aan de klachtencommissie van de FONG

Aanmelding van een klacht bij de FONG;

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk na het voorval waarop deze betrekking heeft, doch in ieder geval binnen een termijn van drie maanden, na inschakeling van de vertrouwenspersoon, schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. Als geen vertrouwenspersoon is ingeschakeld, dient de klacht binnen een termijn van drie maanden na het voorval te zijn ingediend.

Klachtencommissie

De FONG kent een klachtencommissie bestaande uit drie personen. Deze commissie treedt op als landelijke commissie van alle aangesloten leden.
Het Bestuur benoemt de voorzitter en de leden. Een lid wordt benoemd op voordracht van de Algemene Vergadering

De voorzitter is een jurist en komt van buiten de aangesloten opleidingen.
Voorzitter en leden van de commissie worden voor maximaal drie jaar benoemt.

Indiening klacht

Een klacht wordt in een gesloten enveloppe ingediend bij het bestuur van de FONG, met de vermelding: ‘ter attentie van de klachtencommissie’. Het Bestuur van de FONG zorgt voor ongeopende doorgeleiding van de klacht naar de secretaris van de commissie. Adres; secretariaat FONG Zuilenburg 59, 3328 VB Dordrecht

Vorm eisen klacht

Een klacht bevat:

De naam van de klager;

De naam van de aanklager;

Een omschrijving van het ongewenste gedrag dat aanleiding voor de klacht vormt.

Een afschrift van de klacht wordt door de secretaris van de commissie aan de aangeklaagde gezonden.

Bespreking

Binnen drie weken na ontvangst van de klacht komt de commissie bijeen om de klacht te bespreken.

Ontvankelijkheidverklaring

Indien de commissie de klacht ontvankelijk beschouwt, stelt ze een onderzoek in met hoor en wederhoor.

Hoorzittingen

In het kader van het onderzoek hoort de commissie klager en aangeklaagde afzonderlijk.

De commissie kan getuigen horen, al dan niet op verzoek van de klager of aangeklaagde

Tijdens het onderzoek kunnen klager en aangeklaagde zich desgewenst laten bijstaan.

Het horen van klager, aangeklaagde en getuigen vindt plaats in besloten zittingen.

Een ieder die in het kader van het onderzoek wordt gehoord is verplicht de gevraagde informatie te verschaffen;

Van ieder verhoor wordt een verslag gemaakt. Binnen een week nadat het verhoor heeft plaats gevonden, wordt het verslag aan de verhoorde persoon voorgelegd om voor akkoord te worden getekend. Indien de verhoorde niet akkoord gaat met het verslag is hij/zij gerechtigd schriftelijk commentaar aan het verslag toe te voegen.


Uitslagtermijn

Uiterlijk twee maanden na ontvangst van de klacht geeft de commissie schriftelijk haar oordeel over de klacht


Uitspraakmogelijkheden

De klachtencommissie verklaart de klacht in haar uitspraak:

Niet ontvankelijk, dan wel;

Ongegrond, dan wel;

Gegrond.

De uitspraak vermeldt de gronden waarop het oordeel berust.


Uitspraak

Indien de klachtencommissie de klacht niet ontvankelijk dan wel ongegrond acht, brengt zij haar uitspraak ter kennis van de klager, de aangeklaagde, het bestuur van de College en het bestuur van de FONG
Indien de klachtencommissie de klacht gegrond acht, dan brengt zij haar uitspraak ter kennis van het bestuur van het College en het bestuur van de FONG. De commissie vermeldt in haar uitspraak haar advies aan het College over het nemen van een maatregel waartoe de het bestuur van het College en/of het bestuur van de FONG bevoegd is. Tevens brengt de commissie haar uitspraak ter kennis van klager en aangeklaagde.

Uitvoering

Het besluit van het bestuur van het College van de FONG over de te nemen maatregel(en) wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde. Indien het bestuur van de FONG of het bestuur van het College niet besluit tot de maatregel die de commissie adviseerde, dan motiveert zij dit besluit. Zo mogelijk overlegt het bestuur van de FONG ter zake met het betrokken College.

Maatregelen

Maatregelen studenten

Het College kan met betrekking tot studenten tot een of meerdere van de volgende maatregelen besluiten:

Waarschuwing;

Berisping;

Ontzegging van de toegang tot met name genoemde onderdelen van het onderwijs;

Ontzegging van gebruik van met name genoemde voorzieningen;

Intrekking van de inschrijving dan wel opzegging van het contract.

Maatregelen medewerkers

Het bestuur van het College kan met betrekking tot de medewerkers tot een of meerdere van de volgende maatregelen besluiten:

Waarschuwing;

Berisping;

Schorsing

Ontzegging van de toegang tot (bepaalde) gebouwen en terreinen van het college;

Overplaatsing (voor zover van toepassing);

Ontslag resp. verbreking van de samenwerkingsovereenkomst.

Maatregelen bestuur

Het bestuur van de FONG kan met betrekking tot het bestuur van de College tot een of meerdere van de volgende maatregelen besluiten:

Waarschuwing;

Berisping;

Boete;

Ontzegging van de toegang tot de algemene ledenvergadering;

Ontzetting uit het lidmaatschap van de FONG.


Besluit en uitvoering

Het bestuur van het College c.q. het bestuur van de FONG neemt binnen een maand na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie een besluit. Het brengt zijn besluit ter kennis van de klachtencommissie, de klager, de aangeklaagde en de vertrouwenspersoon. Klager of aangeklaagde kan tegen het besluit in beroep gaan bij de burgerlijke rechter.


Bekendmaking

Het bestuur van het College draagt zorg voor een voldoende bekendmaking van deze regeling bij het personeel en de studenten van het college

De meldings- en klachtenregeling inzake ongewenst gedrag, maakt deel uit van het beleid van de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG) waar Ananta-Opleidingen bij aangesloten is, ter preventie van en omgang met gevallen van ongewenste intimiteiten, intimidatie en agressie.


 

 

Een moment.jpg

Podcasts

Isabella2

Isabella Sophia directrice Ananta opleidingen geeft in een aantal podcasts informatie over de opleiding en uitleg over een aantal basisprincipes van de opleiding.

logo youtubelogo ituneslogo spotifylogo soundcloud